۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ بهمن
شرح وظایف

1-برنامه ریزی به منظور تهیه و بروز رسانی شناسنامه و بانک اطلاعاتی کلیه تجهیزات پزشکی سرمایه¬ای موجود و مورد نیاز به تفکیک مراکز درمانی

2-برنامه ریزی به منظور تهیه فهرست و بروزرسانی بانک اطلاعات کلیه ملزومات پزشکی مصرفی مورد نیاز به تفکیک مراکز درمانی

3-برنامه ریزی به منظور نیاز سنجی منطقی و تعیین اولویت بندی نیازهای ملزومات پزشکی مصرفی مراکز درمانی با رعایت کلیه ضوابط ابلاغی

4- برنامه ریزی به منظور نیاز سنجی منطقی و تعیین اولویت بندی نیازهای تجهیزات سرمایه¬ای مراکز درمانی با رعایت کلیه ضوابط ابلاغی

5-برنامه¬ریزی به منظور تهیه و به روز رسانی فهرست کمبودها و نیازهای تجهیزات پزشکی سرمایه¬ای.

6-برنامه¬ریزی تهیه و تدوین دستورالعمل¬های مربوط به نحوه خرید (تامین) ملزومات پزشکی مصرفی و ابلاغ به کلیه مراکز درمانی

7- برنامه¬ریزی به منظور تهیه مستندات فنی و بازرگانی مورد نیاز جهت کارشناسی فرایند خرید به لحاظ (کیفیت و قیمت) بویژه در خریسدهای متمرکز و برگزاری مناقصات.

8-برنامه¬ریزی به منظور برگزاری مستمر کمیته تجهیزات پزشکی در حوزه ستادی و مراکز درمانی

9- برنامه¬ریزی، تهیه و تدوین دستورالعمل¬های اجرایی ضوابط مدیریت نگهداشت و ابلاغ به کلیه مراکز درمانی (سیاست¬های کلی نگهداشت در سال شامل برنامه¬های انجام تعمیرات موردی (CM). تهیه چک لیست¬های نگهداری پیشگیرانه (PM) و برنامه کنترل کیفی.)

10-برنامه¬ریزی به منظور نحوه تهیه، جمع¬آوری و ثبت اطلاعات و مستندات مربوط به هزینه¬های صورت پذیرفته در حوزه تجهیزات پزشکی سرمایه¬ای.

11-برنامه¬ریزی به منظور حمایت از تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید داخل

12-برنامه¬ریزی به منظور پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی با هماهنگی و همکاری با اصناف، سازمان¬ها، مراجع قضایی و سایر نهادها در استان.

13-برنامه¬رریزی جهت انجام بازدید و بازرسی¬های دوره¬ای و موردی به صورت مستمر در چارچوب شرح وظایف ابلاغی و مستندسازی اقدامات انجام شده.

14-برنامه¬ریزی جهت برگزاری دوره¬های آموزشی تخصصی مورد نیاز به صورت مستمر جهت کاربران و کارشناسان فنی تجهیزات پزشکی مستقر در ستاد، مراکز درمانی پرسنل جدیدالورود، کارآموزان و پرسنل طرحی و همچنین بازدید از نمایشگاه و همایش¬های تجهیزات پزشکی.

15-برنامه¬ریزی و نظارت بر اجرای استانداردهای اعتباربخشی در مراکز درمانی تحت پوشش مطابق استاندارد مذکور.

16-برنامه ¬ریزی و برگزاری جلسات مشترک و بهصورت مستمر بین کارشناسان تجهیزات پزشکی مستقر در حوزه ستادی معاونت درمان و معاونت غذا دارو دانشگاه به منظور بهره¬برداری از توان کارشناسی کلیه همکاران و انجام نظارت و بازدیدهای مشترک و تقسیم بعضی از امور محوله

17-برنامه¬ریزی به منظور اطمینان از برق سالم در مراکز درمانی با توجه ضوابط ابلاغی.

18-برنامه¬ریزی جهت ارتقاء برنامه¬های جاری و بازبینی دستورالعمل¬ها، بخشنامه¬ها و چک لیست-های موجود.

19-نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل خرید (تامین) ملزومات پزشکی مصرفی در کلیه مراکز درمانی (اعم از دولتی و خصوصی) و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور، به ویژه خرید ملزومات پزشکی از فهرست و با قیمت مصوب اعلام شده در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی و خرید سایر کالاهای خارج از فهرست از زنجیره توزیع.

20-نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل خرید(تامین) تجهیزات پزشکی سرمایه¬ای در کلیه مراکز درمانی و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل

21-نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل مدیریت نگهداشت در کلیه مراکز درمانی و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.

22-نظارت بر اجرای مفاد قراردادهای منعقد شده در حوزه تجهیزات پزشکی مصرفی و ثبت کلیه کلیه اقدامات، مستندات و هزینه¬های صورت پذیرفته و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از مفاد قراردادهای مذکور

23-نظارت بر اجرای مفاد قراردادهای منعقد شده در حوزه تجهیزات پزشکی سرمایه¬ای بویژه قراردادهای سرویس و نگهداری سالیانه و قراردادهای خرید و ثبت اقدامات، مستندات و هزینه¬های صورت گرفته و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از مفاد قراردادهای مذکور.

24- نظارت، جمع آوری و ثبت اطلاعات و مستندات مربوط به هزینه¬های انجام شده و به تفکیک در خصوص تعمیرات تجهیزات پزشکی، قراردادهای سرویس و نگهداری و آزمون¬های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی.

25-نظارت بر داروخانه¬ها (اعم از دولتی و خصوصی) در خصوص رعایت بر نحوه اجرای دستورالعمل ابلاغی خرید (تامین) ملزومات پزشکی بویژه خرید ملزومات پزشکی از فهرست و با قیمت مصوب اعلام شده در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی و خرید سایر کالاهای خارج از فهرست از زنجیره توزیع و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل.

26-نظارت بر شرکت¬های وارد کننده، تولید کننده، توزیع و عرضه کننده تجهیزات پزشکی سرمایه¬ای و ملزومات پزشکی مصرفی در منطقه تحت پوشش مطابق با چک لیست¬های و دستورالعمل¬های ابلاغی و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.

27-نظارت بر شرکت¬های وارد کننده، تولید کننده، توزیع و عرضه کننده در منطقه تحت پوشش مطابق با چک لیست¬ها و دستورالعمل¬های ابلاغی و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.

28- نظارت بر واحدهای صنفی توزیع و عرضه کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و فهرست ابلاغی تجهیزات پزشکی مجاز قابل عرضه در واحدهای صنفی در منطقه تحت پوشش مطابق با دستورالعمل ابلاغی و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.

29-نظارت بر اجرا و ثبت مشخصات ملزومات پزشکی مصرفی (شامل شرکت فروشنده، مارک (برند)، مدل (سایز)، تاریخ انقضاء و قیمت) مطابق فاکتورهای خرید در سیستم HIS مراکز درمانی، و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.

30-نظارت بر واحدهای تولیدی تجهیزات و ملزومات پزشکی در منطقه تحت پوشش به منظور بررسی رعایت استانداردها، ضوابط GMP، شرایط محیطی و تمدید مطابق دستورالعمل ابلاغی در صورت تفویض اختیار به دانشگاه و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/19
تعداد بازدید:
177
Powered by DorsaPortal